SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. RODZINY SAŻYŃSKICH 
W STAREJ NIEDZIAŁCE

Trochę prawa...

2017-10-27 20:01:19

 

 

      Samorząd Uczniowski to ważny organ szkoły, który daje uczniom realną możliwość uczestniczenia w jej życiu i ma wpływ na jej funkcjonowanie. Działalność tej organizacji może być lekcją demokracji, samorządności  oraz motywacją do poznawania podstawowych zapisów w prawie oświatowym.

 

      Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak (art. 55 ust.5 Ustawy oSystemie Oświaty):

 

  1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 

      Zachęcamy do korzystania z portalu Centrum Edukacji Obywatelskiej http://www.ceo.org.pl . Znajdziecie tu nie tylko Wasze prawa i obowiązki, ale również wiele inspiracji do podejmowania nowych działań.


 
 
« powrót

Wyszukiwarka

Kategorie

Brak kategorii

Kreator stron www - przetestuj!